Logo
[ ArchDB40 ][ ArchDB95 ][ ArchDB-EC ][ ArchDB-KI ]

Type: EH beta-alpha

Class of length: 19

Class: 19.1 | Consensus Ramachandran - bbaepaaaababbappaapalaa

Class: 19.2 | Consensus Ramachandran - bbappwablbaabappbbpppaa

Class: 19.3 | Consensus Ramachandran - ebaplpaalabpaaebpalabaa