MODELAT DE P37408

 

Introducció

Esquema de l'estratègia

Material

Mètodes

         - Elecció dels templates
         - Via seqüència
         - Via estructura

Resultats

        - Modelat per seqüència
        - Modelat per estructura

Discussió

Propostes de futur

Bibliografia

Agraïments